Obchodní podmínky

Rekreační zařízení Zámek Trhanov
Trhanov 1
345 33 Trhanov
 

SMLUVNÍ STRANY

 
a) Vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovaným a provozovatelem ubytovacího zařízení zámek Trhanov se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména pak § 2326 až § 2331.  
 
b) Smlouvou o ubytování se poskytovatel zavazuje poskytnout na zámku Trhanov  na sjednanou dobu ubytování a služby spojené s ubytováním.
 

 

Všeobecné obchodní podmínky ubytovacího zařízení zámek Trhanov pro poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších služeb individuálním klientům

 
I.
Předmětem služeb jsou předem řádně objednané ubytovací služby z nabídky zámku Trhanov v rozsahu dle objednávky klienta. Zámek Trhanov je povinen zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a bez zbytečného odkladu informovat klienta o případné změně poskytovaných služeb. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého rozsahu jsou přípustné zejména z důvodů vyšší moci, tedy z příčin, kterým poskytovatel nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Za vyšší moc se považuje i případné rozhodnutí zřizovatele (MO ČR) o změně podmínek pro využití ubytovací kapacity v rámci hlavní nebo jiné činnosti zařízení.
 
II.
Ceny za služby jsou smluvní a jsou zveřejněny v ceníku. Klient je povinen na základě objednávky, na výzvu poskytovatele zaplatit 100% celkové ceny objednaných služeb.
 
III.
Klient je oprávněn stornovat písemně objednané služby. Stornopoplatky se účtují pouze v období Chodských slavností. 
 
IV.
Klient je povinen dodržovat ubytovací řád zámku Trhanov. Za škody, které by vznikly klientovi v důsledku jím porušených nebo nedodržených zásad Ubytovacího řádu, poskytovatel neodpovídá – pokud nestanoví právní předpisy jinak.
 
V.
Zjistí-li klient, že služby poskytované zámkem Trhanov mají vady, je povinen je okamžitě reklamovat bez zbytečného odkladu, v místě kde byla služba poskytnuta.
 
V případě oprávněné reklamace má klient právo na:
• výměnu vadného vybavení, popř. na jeho doplnění, pokud se jedná o drobné nedostatky ve vybavení pokoje,
• výměnu pokoje za náhradní stejné cenové úrovně a vybavení, pokud se jedná o vadu technického charakteru, která znemožňuje obyvatelnost pokoje (v případě, že tento náhradní pokoj bude v nižší kvalitě či úrovni vybavení, má klient právo na vrácení rozdílu ceny podle platného ceníku služeb.
 
Klient je povinen poskytovat pověřenému pracovníkovi zámku Trhanov potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména pak podat informace či předložit doklady a zboží. Vyžaduje-li to povaha reklamace, je klient povinen umožnit přístup pověřenému pracovníkovi do ubytovacího prostoru, aby se mohl přesvědčit o oprávněnosti reklamace.
 
VI.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem podpisu.
 
V Trhanově dne 1. dubna 2015
 

Ubytovací zařízení zámek Trhanov